top of page

VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE 

Fonoral s.r.o.

Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice, IČ 06586082

platný od: 1. 1. 2023

Vážené pacientky, vážení pacienti, vážíme si vaší důvěry a zájmu o vyšetření v naší ordinaci.

1. Objednání na vyšetření a objednací termíny

V naší ordinaci uplatňujeme systém objednávání pacientů. Objednat k vyšetření se můžete osobně v ordinaci, telefonicky nebo nejlépe přes www.sestraemmy.cz.  Dodržujte prosím časy objednání. Pacient, který se dostaví pozdě, se vystavuje riziku, že nebude v konkrétní den ošetřen a bude si muset sjednat náhradní termín.

V případě, že se nemůžete dostavit na objednaný termín, se prosím omluvte co možná nejdříve, minimálně 24 hodin předem. Opakované neomluvené nedostavení se na objednaný termín je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a může vést k ukončení poskytování zdravotní péče konkrétnímu pacientovi.

Neakutní neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.

2.  Dokumenty a údaje poskytnuté pacientem při návštěvě ordinace

Při návštěvě ordinace pacienti předkládají:

 • průkaz zdravotní pojišťovny

 • zdravotní dokumentaci související s aktuálním onemocněním, pokud již byli vyšetřeni na jiném pracovišti

 • seznam chronických onemocnění a užívaných léků

Dále uvádějí adresu trvalého bydliště a telefonní číslo.

Stávající pacienty žádáme o nahlášení změn níže uvedených údajů:

 • zdravotní pojišťovna

 • telefonní číslo

 • adresa trvalého pobytu

 • diagnostikované nemoci, předepsané léky

 

3. Akutní a naléhavé stavy

Pacienti s akutními ORL obtížemi budou ošetřováni v průběhu ordinační doby mezi objednanými pacienty dle uvážení lékaře a kapacitních možností ordinace. Z tohoto důvodu může docházet k časovému posunu u objednaných pacientů.

Dle §5 zákona o zdravotních službách č. 372 /2011 se rozlišují tyto druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí:

 1. neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Mezi tyto stavy patří v ORL dušení (nejčastěji při otoku jazyka, akutní laryngitidě, akutní epiglotitidě, obstrukci horních cest dýchacích, sufokaci či abscesu) a krvácení.

 2. akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu, nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí. Mezi tyto stavy patří zánětlivá onemocnění a jejich komplikace, náhle vzniklá porucha sluchu a poruchy rovnováhy – akutní vestibulární syndrom.

 3. nezbytná péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem, s přihlédnutím k povaze dávek a k délce pobytu na území České republiky; v případě zahraničních pojištěnců z členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace musí být zdravotní péče poskytnuta v takovém rozsahu, aby zahraniční pojištěnec nemusel vycestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel.

 4. plánovaná péče, která není zdravotní péčí uvedenou v bodech 1), 2) nebo 3)

Dle znění zákona o zdravotních službách č. 372/2011 §48 odst. 3 nesmí lékař odmítnout ošetřit pacienta pouze v případě, že jde o pacienta, jehož stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče.

 

4. Ošetření cizinců

Pacienti, kteří nemluví a nerozumí česky ani anglicky, jsou dle zákona povinni dostavit se k ošetření s tlumočníkem. Pokud takto neučiní, nebudou s výjimkou neodkladné péče ošetřeni.

 

5. Informování o zdravotním stavu

Pacient má nárok na pravdivé a srozumitelné informace o svém zdravotním stavu. Se všemi dotazy nebo problémy se může obrátit na lékaře nebo zdravotní sestru, kteří dotazy zodpoví. Pacient má také možnost stanovit, které osobě má být podána informace o jeho zdravotním stavu.

 

6. Výpis z dokumentace

Mezi práva pacienta patří požadovat výpis z dokumentace. Lékař je povinen jej pacientovi vydat. Lhůta pro zhotovení výpisu je 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné oprávněné osoby (dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 §66 odst. 1 písm. a)). Tento úkon je zpoplatněn dle ceníku.

 

7. Ceník

Pacient je povinen dle zákona o zdravotních službách uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Seznam těchto výkonů naleznete v čekárně nebo v ordinaci a na webových stránkách ordinace (www.fonoral.cz). Výkony lze uhradit v hotovosti.

 

8. Zástup

V době uzavření ordinace, např. z důvodu dovolené nebo nemoci, je uveden kontakt na pracoviště, které je schopno poskytnout akutní péči po dobu naší nepřítomnosti.

 

9. Další ustanovení

Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnímu personálu a ohleduplně k ostatním pacientům. Agresivní chování ze strany pacienta nebo jeho doprovodu, užívání vulgarit nebo nedůstojné komunikace vůči personálu ordinace či jiným pacientům, bude automaticky považováno za hrubé porušení vnitřního řádu naší ordinace. Takové pacienty s okamžitou platností odmítáme ošetřovat na základě §48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb. O této skutečnosti bude pacientovi vydána písemná zpráva, ve které bude uveden důvod odmítnutí nebo ukončení zdravotní péče.

Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a poškozovat vybavení ordinace nad rámec běžného opotřebení.

Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním zdravotním stavu, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků.

Pořadí pacientů určuje lékař.

 

10. Závaznost vnitřního řádu

Dle zákona o zdravotních službách jsou pacienti povinni řídit se vnitřním řádem ordinace.

Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do péče či ukončení poskytování další zdravotní péče takovému pacientovi.

 

 

MUDr. Lucie Koptíková

jednatelka

Fonoral s.r.o.

bottom of page